zorgvooruzelf

Home Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg

Wat is Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)?

Wat is Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)?                         

Deze vorm van zorg is gericht op het behandelen en voorkomen van mentale problemen, klachten en aandoeningen. Zorg voor Uzelf biedt hulp aan zowel jeugdigen als volwassenen om hun deelname aan de samenleving te bevorderen. De behandelingen van Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) door Zorg voor Uzelf, worden vergoedt vanuit de basiszorgverzekering.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

1. De generalistische basis GGZ 

Bedoeld voor mildere, niet-complexe psychische klachten. Behandeling vindt plaats door een GZ-psycholoog, psychiater of psychotherapeut. Deze zorg is vaak kortdurend, klachtgericht en kan bestaan uit bijvoorbeeld: medicatie, gesprekken, interventies of wonen onder begeleiding.

2. De gespecialiseerde GGZ

Gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor ernstige psychische problemen of instabiele problematiek waarbij een klinisch psycholoog, psychiater of psychotherapeut ondersteunt of behandelt. Deze zorg is bedoeld voor mensen met ernstige, complexe of vaker terugkerende klachten.

Welke klachten behandelt Zorg voor Uzelf?

  • AD(H)D
  • angst- of paniekstoornis
  • verslaving
  • meervoudige fobie
  • dwangstoornis (dwanghandelingen en dwanggedachten)
  • posttraumatische stressstoornis, traumaverwerking
  • stoornis in de lichaamsbeleving, depressie en depressieve stemmingsklachten
  • stoornis in de impulsbeheersing
  • ontwikkelingsstoornis.

Werkwijze

De behandelingen bij Zorg voor Uzelf zijn vastgelegd in een protocol met een vaste opbouw. Voor iedere cliënt wordt een persoonlijk traject opgesteld. De opzet en de vorm van een gemiddelde behandeling, is als volgt:

1. Aanmelden

Voor hulp in de geestelijke gezondheidszorg heeft u altijd een schriftelijke verwijzing nodig van uw (huis)arts, waarin informatie en advies over u klacht staat. De verwijsbrief is ook nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Om aan te melden vult u het digitale inschrijfformulier in. Klik hier om direct aan te melden.

2. Intake en diagnose

In het intakegesprek legt u uw probleem voor bij één van de spreekuurhouders (psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut of een GZ-psycholoog). Dit eerste gesprek wordt vaak uitgebreid met enkele psychologische vragenlijsten om een beter beeld te kunnen vormen van de klachten en voor het stellen van een diagnose. Tijdens dit gesprek wordt ook ingegaan op uw visie op de problemen, uw verwachtingen van een eventuele behandeling en of uw hulpvraag aansluit bij het aanbod van Zorg voor Uzelf. Een goede diagnose is belangrijk om de juiste aanpak te bepalen, indien nodig en/of gewenst zullen uw naasten betrokken worden in de intake- en/of behandelfase.

3. Adviesgesprek

Na de intake stellen wij een behandelplan op waar de diagnose, behandelvorm, werkwijze, doelen en verwachte duur van de behandeling in komen te staan. Dit wordt in een adviesgesprek met u besproken. Als u verwezen wordt voor Generalistische GGZ, dan volgt na de intake een adviesgesprek. Dit is doorgaans gelijk een kennismaking met uw behandelaar. Als u het eens bent over het behandelplan, dan kan de behandeling worden gestart. Wij streven ernaar om geen wachttijd tussen het onderzoek en de start van de behandeling te hebben. Bij aanvang van de behandeling vindt een terugkoppeling naar uw huisarts plaats.

4. Behandelafspraken

Het doel van onze behandelingen is het verminderen van mentale klachten, die een cliënt in het heden ondervindt of deze beter hanteerbaar maken. Voor een duurzaam resultaat richten wij ons niet enkel op de klachten zelf, maar ook op persoonlijke ontwikkeling. Van u als cliënt wordt een actieve rol verwacht. In de loop van de behandeling krijgt u dan ook opdrachten mee om thuis mee te oefenen. In de eerste fase van de behandeling zullen de contacten doorgaans wekelijks zijn, na de verloop van tijd zal de frequentie afnemen.

5. Tussentijdse evaluatie

Om de zorgverlening aan te laten sluiten bij uw wensen en de zorg voortdurend te verbeteren, vragen onze medewerkers u na iedere dienst of u tevreden bent met de zorg die u ontvangt. Indien nodig zal Zorg voor uzelf verbetermaatregelen treffen, het zorgplan bijstellen en ieder half jaar evalueren. Dit doen wij om de kwaliteit en continuïteit van uw zorg te bewaken. Aan het einde van een zorgverleningsperiode vindt er nog een afrondend evaluatiegesprek plaats.

6. Vervolg behandelafspraken

Na de evaluatie vinden er weer behandelafspraken plaats. Het aantal afspraken hangt af van de snelheid van uw vooruitgang. Zo nodig vindt tijdens de behandeling telefonische afstemming of overleg met de huisarts plaats. Als de klachten voldoende zijn afgenomen, kan de behandeling worden afgerond.

7. Eindgesprek

Het eindgesprek is de afronding van uw behandeling, hierin evalueren wij de behandeling en toetsen het resultaat aan de hand van de ROM-eindmeting. Dit is een vragenlijst waarmee de effectiviteit van de geboden behandelingen kan worden gemeten en de tevredenheid van de cliënten getoetst. Wij leren graag van uw ervaring. Ter verbetering van de zorg vragen wij u een Ervaring en Tevredenheidsonderzoek in te vullen. Na afsluiting van het traject, zenden wij uw huisarts een kort eindverslag, uitsluitend als u daar toestemming voor geeft.

8. E-health

E-health wordt ook wel ‘zorg via internet’ genoemd. Vanaf het moment dat uw aanmelding compleet is, kunt u aan de slag met de online e-health modules, hiermee heeft u zelf veel invloed op de snelheid van uw vooruitgang. De e-health blijft na het eindgesprek nog een geruime periode beschikbaar om ook na behandeling aan uw vooruitgang te kunnen blijven werken.