zorgvooruzelf

Home Privacy

Privacy policy

Privacyverklaring

 

Inleiding

Zorg voor Uzelf beschermt uw privacy. De persoonlijke informatie die u ons geeft wordt vertrouwelijk behandeld.  Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze cliënten, medewerkers en andere betrokkenen van wie wij persoonsgegevens verwerken. Zorg voor Uzelf houd zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin wettelijk wordt bepaald hoe wij met uw persoonsgegevens moeten omgaan.

Via deze Privacyverklaring willen wij de websitebezoekers van Zorg voor Uzelf en de cliënten (inclusief hun vertegenwoordigers) die wij thuis huishoudelijke ondersteuning en/of individuele begeleiding bieden, informeren over de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken.  Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen indien dat strikt noodzakelijk is en indien wij de veiligheid daarvan kunnen waarborgen. Door uw gebruik van deze website voort te zetten, stemt u in met deze Privacyverklaring.

Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Zorg voor Uzelf worden verwerkt, met tussenkomst van haar websites (www.zorgvooruzelf.com), apps, haar social media kanalen en haar online promoties voor evenementen en acties die per e-mail worden verzonden.

Deze  Privacyverklaring is ook van toepassing op alle persoonsgegevens die door Zorg voor Uzelf worden verwerkt in en met betrekking tot de Wmo-ondersteuning zoals huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding.

Ten slotte is deze Privacyverklaring ook van toepassing indien u bij ons solliciteert.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Zorg voor Uzelf met hoofdvestiging Haarlem (Oudeweg 147, 2031 CC Haarlem), met KvK-nummer 57848718, is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens. Via het contactformulier kunt u ons bereiken.

Op welke wijze verwerken wij uw persoonsgegevens?

Zorg voor Uzelf hecht veel waarde aan het creëren van een bewustzijn omtrent een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. De zorgvuldige omgang dient betrekking te hebben op de persoonsgegevens van cliënten, familieleden of vertegenwoordigers van cliënten, maar ook op de collega-medewerkers. Hieronder bevindt zich een overzicht in de persoonsgegevens die wij van u nodig hebben en waarvoor wij die nodig hebben.

Zorg voor Uzelf vergaart uw persoonsgegevens op de volgende wijze:

 • In direct communicatie met u of uw gemachtigde per e-mail, brief, webformulier of telefonisch contact, bijvoorbeeld wanneer u vragen heeft over onze dienstverlening.
 • Wanneer u of uw gemachtigde op een andere wijze persoonsgegevens aan Zorg voor Uzelf verstrekt, bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons te sluiten.
 • Bij het opbouwen van een dossier naar onze cliënten, om te zorgen dat de cliënt de juiste zorg ontvangt en daarbij een passende hulpverlener toegewezen krijgt.
 • Doordat wij persoonsgegevens via andere bronnen ontvangen, bijvoorbeeld via uw gemeente;
 • Door analyse van onze technische tools en diensten, die wij gebruik voor onze websites;
 • Door bij ons te solliciteren.

Voor welke doeleinden verwerkt Zorg voor Uzelf uw persoonsgegevens?

– Dossier / zorgplan

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om u daadwerkelijk ondersteuning te kunnen bieden. Indien u of uw familielid een cliënt is bij Zorg voor Uzelf, is Zorg voor Uzelf wettelijk verplicht om bepaalde informatie over de cliënt te verwerken. Dit is van belang ter identificatie van de cliënt en om aan de wettelijke vereisten te kunnen voldoen. Zorg voor Uzelf verwerkt uw persoonsgegevens om met u in contact te komen of om declaraties te kunnen indienen bij uw gemeente of andere (hoofd-/ onder-)aannemers.

Zorg voor uzelf verwerkt de volgende persoonsgegevens en mag deze gebruiken op basis van de overeenkomst die we met u afsluiten.:

 • uw voor- en achternaam,
 • burgerlijke staat,
 • geslacht,
 • leeftijd,
 • adresgegevens,
 • cliëntnummer,
 • BSN,
 • eventueel de contactgegevens van uw wettelijke vertegenwoordiger of mantelzorger,
 • het type hulp waar u gebruik van maakt
 • medische- en gedragsgegevens (deze gegevens gebruiken we voor het vaststellen, toetsen, volgen en uitvoeren van de individuele zorg- en dienstverlening)
 • en overige gegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld dieetwensen

Voorts verwerken wij de financiële gegevens, bijvoorbeeld in het kader van betaling voor onze hulpverlening. Indien de wet dat vereist verwerken wij ook een kopie van uw paspoort.  Om de hulp te optimaliseren en de kwaliteit te borgen houd Zorg voor Uzelf een antecedenten register bij waarin wordt vastgelegd:

een omschrijving naar de aard en omvang van eventuele incidenten met betrekking tot een cliënt en de naar aanleiding daarvan getroffen maatregelen en eventueel opgelopen schade of letsel.

Wij delen voormelde persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of u ons daartoe de opdracht geeft. Zorg voor Uzelf bewaart uw persoonsgegevens tot uiterlijk 15 jaren na afronding en beëindiging van het dossier.

– Overige persoonsgegevens

Persoonsgegevens dienen altijd met een omschreven doel te worden vastgelegd en; uw pasfoto, godsdienst, geaardheid, politieke voorkeur en ras, mogen wij niet verwerken. In geval van een uitzondering, zal Zorg voor Uzelf u van te voren om toestemming vragen.

Een euthanasieverklaring en / of reanimatieverklaring kan op verzoek of na toestemming van een cliënt door Zorg voor Uzelf worden vastgelegd.

De toestemming ten aanzien van deze verwerkingen kunt u te allen tijde intrekken.

– Marketing en Business Development-activiteiten

Wij staan graag met u in contant en houden u graag op de hoogte van onze dienstverlening.

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, , een bepaald evenement of ons een e-mail of sollicitatie stuurt, dan verwerken wij uw gegevens in het kader van die nieuwsbrief, evenement, e-mail of sollicitatie. Het kan zijn dat wij op eigen initiatief u benaderen en in het kader van wettelijke verplichtingen of, waar relevant, in het kader van onze dienstverlening uw persoonsgegevens verwerken. In het onderstaande worden onze verwerkingen van persoonsgegevens nader toegelicht.

– Nieuwsbrief, mailing en magazine

Zorg voor Uzelf verwerkt  statistieken ter verbetering van onze dienstverlening en verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te (onder)houden. Wij informeren onze klanten, cliënten en zakelijke relaties graag, indien u dat wenst, over evenementen die wij verzorgen. Dit doen wij onder meer via nieuwsbrieven. U kunt zich hiervoor op onze website aanmelden en ook op elk gewenst tijdstip uitschrijven. Bij het aanmelden verwerken wij : uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw relatie met Zorg voor Uzelf, uw dieetwensen en toegangsbenodigdheden voor het bijwonen van evenementen.

Wij zullen uw gegevens bewaren totdat u uw toestemming intrekt. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken of aanpassen.

– Social media

Zorg voor Uzelf heeft een eigen LinkedIn-pagina, Instagram-pagina, Facebook-pagina, Twitter-account en YouTube-kanaal, waarop u zich geheel vrijblijvend kunt abonneren.

Via onze social media kanalen informeren wij u over bedrijfsgerelateerde aangelegenheden en de laatste ontwikkelingen binnen Zorg voor Uzelf, delen wij vacatures en hebben wij interactie met gemeenten, cliënten en medewerkers van Zorg voor Uzelf.

Indien u zich aanmeldt voor onze social media kanalen, verwerken wij de volgende gegevens van u: uw voor- en achternaam, titel, functie, uw contactgegevens zoals e-mailadres en social media pagina, het bedrijf waarvoor u werkzaam bent en de berichten en filmpjes die wij plaatsen en die u interessant vindt.

Indien u abonneert  op onze social media kanalen, is dat zichtbaar voor andere gebruikers van de desbetreffende social media. Datzelfde geldt, indien u ervoor kiest om een bijdrage van onze pagina te delen via social media.

Onderhavige Privacyverklaring is niet van toepassing op voormelde gegevensverwerkingen. Indien u meer te weten wilt komen over de privacybeschermende maatregelen door deze derde partijen, dient u de desbetreffende privacyverklaring bij die derde partijen op te vragen.

Wij zullen uw gegevens bewaren totdat u uw toestemming intrekt. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken of aanpassen.

– Website

Op onze websites (www.zorgvooruzelf.com) verwerken wij uw persoonsgegevens voor technische en functionele analyses van de website met het oog op het genereren van statistieken en om onze websites te analyseren en/of te verbeteren.

De persoonsgegevens worden verwerkt in statistieken inzake functionaliteit. De persoonsgegevens die wij hiervoor verzamelen, verwerken wij gedurende 24 maanden. De gegevens zullen ook worden gebruikt om onze diensten te promoten.

De persoonsgegevens die via onze websites worden verwerkt zijn: gegevens omtrent het apparaat waarmee u onze website bezoekt, waaronder IP-adressen en gegevens omtrent uw bezoek aan onze website, waaronder begrepen de pagina’s die bezoekers aanklikken.

Indien u via onze website een e-mail verstuurt naar info@zorgvooruzelf.com of indien u telefonisch contact met ons opneemt via 020-2101525, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te kunnen beantwoorden of uw opmerkingen te kunnen verwerken. Ook deze gegevens worden binnen 14 maanden door ons verwijderd.

– Cookies

Zorg voor Uzelf maakt gebruik van cookies op haar websites. Cookies zijn kleine bestandjes welke op uw computer, tablet of smartphone opgeslagen worden bij het bezoeken van onze websites. Voor het goed laten functioneren van haar websites maakt Zorg voor Uzelf gebruik van functionele cookies en/of analytische cookies en om de inhoud van haar websites te delen via social media. Om deze cookies op uw computer te mogen plaatsen wordt er vooraf toestemming gevraagd aan de bezoeker van de websites.

Zorg voor Uzelf gebruikt Google Analytics om te kunnen analyseren hoe bezoekers de websites en apps gebruiken. Het staat u vrij deze cookies te weigeren. U kunt hier meer lezen over de cookies die wij gebruiken op de website en uw instellingen voor cookies wijzigen. Wij wijzen u er op dat dit gevolgen kan hebben voor de functionaliteit van de website. Door het gebruik van de website voort te zetten, zonder uw settings aan te passen, stemt u in met ons gebruik van cookies.

– Sollicitaties

Indien u bij ons solliciteert, zullen wij de volgende gegevens verwerken en bewaren:

 • uw voor- en achternaam,
 • geboortedatum,
 • adresgegevens,
 • telefoonnummer,
 • e-mail
 • en overige persoonlijke gegevens vermeld in uw sollicitatie, zoals een VOG-verklaring.

Deze gegevens zullen alleen worden verzameld en verwerkt gedurende het sollicitatieproces en worden binnen 4 weken na beëindiging van het proces door ons verwijderd indien de sollicitatieprocedure geen succes heeft gehad. Alleen indien u daarvoor toestemming geeft zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar bewaren.

Juridische grondslagen voor het verzamelen van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van één of meer van de volgende juridische grondslagen:

 • Uitoefening van een overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een overeenkomst tot het leveren van Wmo-ondersteuning;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming;
 • Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer wij gegevens moeten verstrekken voor de uitvoering van de Belastingwet of op grond van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo 2015).

De verkrijging van uw persoonsgegevens door derden

Zorg voor Uzelf ontvangt persoonsgegevens rechtstreeks van de cliënt op het moment dat een zorgovereenkomst met hem/haar wordt overeengekomen en aanvullende persoonsgegevens van andere zorgaanbieders. Het dossier/zorgplan vult zich gedurende de periode dat de cliënt bij Zorg voor Uzelf in zorg is.

Wij delen gegevens alleen met derden nadat we van u expliciete toestemming hebben verkregen en wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de zorgovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Afhankelijk van het type hulp dat wij u bieden kunnen wij informatie delen met artsen of hulpverleners en/of familieleden. Dit doen wij enkel indien u ons daarvoor toestemming geeft.

Intern gebruik van de persoonsgegevens

Intern gebruik van persoonsgegevens wordt zo veel mogelijk beperkt  ter bescherming van uw privacy. Alleen medewerkers die op basis van hun functie uw gegevens moeten gebruiken, mogen dat. Dat regelen we door die medewerkers specifieke bevoegdheid te verlenen (autorisatie) voor toegang tot geautomatiseerde systemen.

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens

– Uw gemeente

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met de gemeente. De door uw benodigde en benutte ondersteuning door Zorg voor Uzelf dient namelijk te worden gedeclareerd bij uw gemeente en/of zorgaanbieders. Wij verstrekken gegevens over het aantal uren dat u aan ondersteuning heeft ontvangen en welke werkzaamheden er zijn verricht. De gegevensuitwisseling met gemeenten en/of zorgaanbieders vindt plaats via beveiligde (internet)verbindingen.

In bijzondere situaties zijn wij verplicht om ook aan andere instanties (dan gemeenten) persoonsgegevens te verstrekken. U moet dan bijvoorbeeld denken aan een kantonrechter (die bijvoorbeeld persoonsgegevens nodig heeft in verband met de verantwoording over beheerde gelden) of aan een justitieel onderzoek.

– Verwerkers van Zorg voor Uzelf

Om de geschikte medewerker in te zetten op de juiste tijdstippen, maakt Zorg voor Uzelf gebruik van enkele computerprogramma’s  en wordt hierin ondersteund door gescreende leveranciers. In sommige gevallen zijn de persoonsgegevens in die programma’s toegankelijk voor medewerkers van die leveranciers. Wij sluiten met deze leveranciers een verwerkersovereenkomst, waarmee we de leverancier verplichten op een even zorgvuldige manier met persoonsgegevens om te gaan als Zorg voor Uzelf.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Zorg voor Uzelf neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens veilig te bewaren en een ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tegen te gaan. De beveiliging is gericht op de bescherming van gegevens zelf en op de middelen waarop de gegevens worden opgeslagen, zoals informatiesystemen, hardware, operating systems, databases, bedrijfsnetwerken en de fysieke locaties. Zorg voor Uzelf gebruikt diverse digitale beveiligingstechnologieën, zoals: encryptie, firewalls en beveiligde servers. Verder geldt dat uw persoonsgegevens op beveiligde, Nederlandse dan wel Europese servers worden opgeslagen.

Verder voorzien wij al onze medewerkers van instructies inzake het belang van het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Al onze medewerkers instrueren wij voorts over organisatorische beschermingsmaatregelen, zoals: een datalekprotocol; de inhoud van onderhavige Privacyverklaring; de noodzaak van het verkrijgen van toestemming bij verzending van nieuwsbrieven en informatie met betrekking tot andere marketingdoeleinden; en de noodzaak om hun wachtwoorden en / of apparaten voortdurend te beschermen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Zorg voor Uzelf hanteert voor cliëntdossiers een bewaartermijn van 15 jaar na beëindiging van de zorgovereenkomst. Voor overige gegevens geldt dat we de gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Wij zullen de gegevens dan zo spoedig mogelijk verwijderen.

Rechten met betrekking tot de eigen persoonsgegevens

Als zorgorganisatie moeten we persoonsgegevens van cliënten gebruiken. Maar die persoonsgegevens hebben wel betrekking op de cliënt zelf. Daarom heeft u als cliënt, dan wel betrokkene de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage. U kunt een verzoek doen uw persoonsgegevens in te zien. Er kunnen omstandigheden van toepassing zijn waardoor u geen recht op inzage heeft;
 • Het recht op aanpassing van uw persoonlijke gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht om vergeten te worden. Er kunnen omstandigheden van toepassing zijn waardoor wij toch uw gegevens moeten bewaren of verwerken, bijvoorbeeld als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat;
 • Het recht om bezwaar te maken of een beperking van de verwerking te verzoeken. Wederom geldt dat wij onder bepaalde omstandigheden niet aan dit verzoek hoeven te voldoen;
 • Het recht op data-portabiliteit. Dit betekent dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens op een gebruikelijke en gestructureerde wijze te ontvangen en dat u het recht heeft om de data over te hevelen naar een andere verantwoordelijke;
 • Het recht om een bezwaar of klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens);
 • Het recht om uw toestemming weer in te trekken. Wij merken op dat, voor de uitoefening van dit recht geldt dat, onder bepaalde omstandigheden, Zorg voor Uzelf gerechtigd is om de verwerking van uw persoonsgegevens te blijven voortzetten (in weerwil van uw intrekking), indien de verwerking noodzakelijk is voor Zorg voor Uzelf om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. Zoals hierboven vermeld is er het recht om te verzoeken gegevens te (laten) verwijderen of bezwaar te maken tegen verwerking van gegevens. Om gegevens in te zien kan contact worden opgenomen met de zorgcoördinator. Deze kan u dan ondersteunen om toegang te krijgen tot uw gegevens en eventueel in overleg, wanneer dit aan de orde is, er ook voor zorgen dat het dossier wordt aangevuld of aangepast.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Zorg voor Uzelf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Deze versie is vastgesteld op 12 juli 2018. Het kan voorkomen dat de situatie zich voordoet dat de Privacyverklaring moet worden gewijzigd. We adviseren u om deze pagina dan ook regelmatig te raadplegen. Indien er grote wijzigingen plaatsvinden zal Zorg voor Uzelf dit aankondigen.

Vragen, verzoeken of klachten?

Met dit document wil Zorg voor Uzelf u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, u niet tevreden bent over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, of specifieke vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons, kunt u te allen tijde contact opnemen met ons per e-mail (info@zorgvooruzelf.com) of telefonisch 020-2101525.

Wij verzoeken u vriendelijk om, indien u contact met ons opneemt, te allen tijde duidelijk aan te geven wie u bent of namens wie u belt, zodat Zorg voor Uzelf zeker weet dat zij de juiste persoonsgegevens kan aanvullen, aanpassen of verwijderen. Om fouten te voorkomen kan Zorg voor Uzelf u verzoeken om uw legitimatie.

Indien u van mening bent dat, Zorg voor Uzelf of een medewerker van Zorg voor Uzelf, onzorgvuldig omspringt met uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen. U kunt uw klacht indienen via het contactformulier of bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.