zorgvooruzelf

Home Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Waarom kies ik voor Zorg voor Uzelf?

Alles is bij ons erop gericht dat de cliënt zo snel mogelijk voorzien wordt van de juiste zorg. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk steeds dezelfde zorgverlener bij u thuis komt. Wij werken in kleine teams, waardoor wij snel in kunnen spelen op uw vragen en in bijna alle situaties met u tot een goede oplossing kunnen komen. We geloven in de kracht van mensen en stimuleren de sociale betrokkenheid in de wijk. We richten ons op maximale participatie van de cliënten en hun omgeving.

Bent u GZ-psycholoog of Verpleegkundig Specialist? Dan is een open sollicitatie naar ons sturen altijd mogelijk (via ons contactformulier). Voor andere kwalificaties (stagiaires, basispsychologen) geldt dit niet, we raden u dan aan alleen te solliciteren als wij een vacature daarvoor open hebben staan op onze website.

Wij proberen in de zorg zo goed mogelijk aan uw wensen en verwachtingen te voldoen. Bent u toch ontevreden, bespreek dit dan eerst met de betrokken medewerker(s) of een leidinggevende. Vaak leidt een gesprek tot een oplossing. Kan de hulpverlener of zijn/haar leidinggevende uw onvrede niet wegnemen, dan kunt u uw klacht bespreken met de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Lukt het niet om bij ons via de klachtenregeling uw klacht op te lossen, dan kunt u het geschil voorleggen aan een externe onafhankelijke geschillencommissie in de zorg. Volg de klachtenprocedure die u vindt op de pagina ‘Klachtenprocedure’ van erisietsmisgegaan.nl

Wij werken volgens de landelijke voorwaarden van NZA, GGZ Nederland en het privacy & informatiebeveiligingsbeleid voor zorg (deze documenten vindt u op de bijbehorende pagina’s).

De toegang tot uw gegevens is beperkt conform wet en regelgeving (o.a. AVG). Alleen op basis van hun (potentiële) behandelrelatie of uit hoofde van hun functie, hebben medewerkers toegang (regie/medebehandelaar, secretariaat, klachtenregistratie, information officer, financiële administratie, et cetera). Onderaan de pagina vindt u ons privacy/informatiebeveiligingsbeleid.

U kunt ons bellen om een formulier te vragen over inzage in uw dossier, overdracht, wijzigen en verwijdering van delen van het dossier conform de wet. De eerste keer is dit meestal gratis, eventuele vervolgaanvragen kunnen wel tot administratiekosten leiden.

U kunt uw dossier door ons op ‘niet opzoekbaar’ laten zetten. Dat betekent dat we uw dossier niet meer kunnen vinden (het staat dan nog wel in de database, omdat we het vijftien jaar moeten bewaren). Ook kunt u bepaalde delen van uw dossier laten verwijderen (waaronder bijvoorbeeld de sessieverslagen). Wanneer u, uw dossier eerder niet opzoekbaar wilde hebben, en het later weer opzoekbaar wilt maken voor een nieuwe behandeling, dan berekenen wij 180 euro administratiekosten.

Het tijdstip waarop de zorg verleend wordt, gaat altijd in overleg met u waarbij rekening wordt gehouden met uw gewoontes, zoals uw gebruikelijke tijdstip van opstaan of het tijdstip waarop u hulp wilt bij het douchen.

Veelgestelde vragen over betaling

Onder thuiszorg vallen persoonlijke verpleging en verzorging thuis. Deze zorg valt onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Er is geen eigen bijdrage verschuldigd, ook valt verpleging en verzorging, Net zoals de huisartsenzorg niet onder het eigen risico.

Huishoudelijke hulp wordt door uw gemeente geregeld en ingekocht. Bij huishoudelijk hulp en individuele begeleiding vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), bent u verplicht een eigen bijdrage te betalen van euro 19,- per maand.

Heeft u zorg vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg)? Ook dan betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wordt bepaald door het CAK. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.hetcak.nl

U kunt dan een beroep doen op de Algemene Bijstands Wet (ABW) of u kunt een extra aftrekpost bij de belastingaangifte opvoeren.

Heeft u een indicatie voor zorg en/of begeleiding, dan kan de zorg hieruit worden betaald. Als de indicatie niet aansluit bij het door u gewenste aantal uren hulp, kan er particulier worden bijbetaald.

Het streven is om klachten zoveel mogelijk door middel van bemiddeling tussen u en onze medewerkers(s) als op te lossen.

Dit gesprek niet het gewenste resultaat voor u geeft kunt u een klachtenformulier indienen via https://erietsmisgegaan.nl/onvrede-melden/ de klacht wordt behandelt door de klachtfunctionaris van Erisietsmisgegaan.nl

Als u bij ons een behandeling start, gaat u akkoord met ons 'no show beleid'. U ontvangt een no show factuur als u niet op een afspraak verschijnt of uw e-health module niet volgt conform de afspraak. Wij voeren dit beleid, omdat het niet nakomen van afspraken een goede behandeling in de weg staat en om te voorkomen dat andere mensen onnodig op een behandeling moeten wachten.

Mocht er sprake zijn van een vergissing, dan kunt u bezwaar maken via info@zorgvooruzelf.com. Gedurende het indienen van het bezwaar hoeft u niet te betalen. Als u zich wilt afmelden voor een afspraak, dient u dit maximaal 24 uur van tevoren te doen. Te laat afmelden van een afspraak geldt ongeacht de reden als no show.

Veelgestelde vragen over aanmelden

Wanneer u zich wilt aanmelden voor hulp, kan dat op verschillende manieren:

Digitaal aanmeldformulier:  Bij wijkverpleging upload een scan of foto van het  medisch dossier als bijlage bij het digitale aanmeldformulier.                   

Bij GGZ upload een scan of foto van de verwijsbrief als bijlage bij het digitale aanmeldformulier.             

E-mail: Stuur een foto of scan van de ingevulde verwijsbrief / medisch dossier per e-mail naar e-mail info@zorgvooruzelf.com

Telefoon: Aanmelden kan via  020-2101525. Wij zijn dagelijks bereikbaar van 09.00 tot 17.00u.

Post: Stuur de verwijsbrief /medisch dossier per post naar Zorg voor Uzelf,    

t.a.v.: Aanmelden,  Oudeweg 147, 2031 CC Haarlem.

Bij Zorg voor Uzelf is een zorgcoördinator in dienst die u altijd kan helpen bij het invullen van formulieren voor herindicatie –of PGB aanvraag. Alleen vragen van financiële aard, zoals het overmaken van uw rekeningen aan Zorg voor Uzelf, worden niet door ons gedaan.

Zorg voor Uzelf kan voor u de indicatie-aanvraag regelen. Hiervoor heeft Zorg voor Uzelf een zorgcoördinator in dienst. Deze kan in overleg met u en (eventueel) uw huisarts of behandelend specialist, de indicatie-aanvraag voor u regelen. De kosten voor de hulp van onze zorgcoördinator kunnen betaald worden vanuit de toegekende indicatie.

Veelgestelde vragen over behandeling

De actuele wachttijden vindt u op onze pagina ‘Wachttijden’. De wachttijden worden iedere maand bijgewerkt. Afhankelijk van omstandigheden en/of persoonlijke wensen van de cliënt, kan de daadwerkelijk gerealiseerde wachttijd in de praktijk anders uitpakken dan de opgegeven wachttijd. De wachttijden zijn gemiddelden (uitgedrukt in hele weken en naar boven afgerond).

De zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 (vier) weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder, een intakegesprek krijgt. Binnen 10 (tien) weken vanaf de intake kan dan de behandeling starten. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Op het moment dat u bij Zorg voor Uzelf zorg ontvangt en uw indicatie verloopt, neemt de wijkverpleegkundige contact met u op. Hij/zij evalueert uw zorg en stelt aan de hand van uw huidige zorgbehoefte indien nodig, een nieuwe indicatie. Als u een andere vraag heeft over een herindicatie, dan kunt u contact opnemen met Zorg voor Uzelf via 020-2101525 of via het contactformulier.

Onder thuiszorg vallen persoonlijke verpleging en verzorging thuis. Deze zorg valt onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. De wijkverpleegkundige stelt vast of u in aanmerking komt voor verpleging en/of verzorging thuis vanuit de zorgverzekering. Daarna stelt hij/zij samen met u een zorgplan op. Huishoudelijke hulp wordt door uw gemeente geregeld en ingekocht. Per gemeente kan dit verschillen, maar in het algemeen komt het erop neer dat hulp bij het huishouden moet bijdragen aan een schoon en leefbaar huis. Of u in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden wordt bepaald door uw gemeente.

Bij Zorg voor Uzelf streven wij ernaar om elke dag op een vast tijdstip te komen om de zorg te verlenen. Het tijdstip waarop de zorg verleend wordt, gaat altijd in overleg met u waarbij rekening wordt gehouden met uw gewoontes, zoals uw gebruikelijke tijdstip van opstaan of het tijdstip waarop u hulp wilt bij het douchen.

Wij vinden het belangrijk dat het duidelijk is voor de klant en de hulpverlener wat we met elkaar afspreken en wat we voor u doen. Het zorgdossier is een goed middel om afspraken vast te leggen en de voortgang van de hulpverlening te noteren.

Het zorgaanbod van Zorg voor Uzelf  kan voor korte of langere tijd worden ingekocht, dus ook voor de periode waarin u als mantelzorger niet in staat bent om de gebruikelijke hulp te verlenen. Voor de periode dat Zorg voor Uzelf de zorg van u overneemt, wordt vooraf een contract opgemaakt waarin aangegeven wordt hoe lang en hoe vaak Zorg voor Uzelf de zorg zal gaan verlenen. Na het aflopen van dit contract zal de zorg gestopt worden.

Zorg voor Uzelf werkt samen met huisartsen en POH GGZ, deze zijn de belangrijkste zorgverleners van de cliënt. Met de POH GGZ vindt overleg plaats om de zorg goed op elkaar aan te kunnen sluiten, indien nodig wordt afgestemd met de specialistische GGZ. Zorg voor Uzelf heeft samenwerkingen met patiëntverenigingen en in het sociaal domein, met name met maatschappelijk werk of budgetbeheerders. Vaak is niet alleen psychische ondersteuning vereist,  maar hulp op meerdere gebieden nodig ter preventie van nieuwe klachten en voor een goede start na de therapie.

De GZ-psycholoog is de regie/hoofdbehandelaar voor korte, middellange en intensieve behandeltrajecten. Voor het chronische (langdurige) behandeltraject is dit vaak de Verpleegkundig Specialist. Regie/hoofdbehandelaars bij Zorg voor Uzelf werken nauw samen met huisartsen, POH-GGZ (praktijkondersteuner GGZ in de huisartsenpraktijk) en medisch specialisten.

In samenspraak met u, betrekken wij uw verwijzer bij de behandeling. Wij berichten uw verwijzer zodra u bij ons in behandeling komt. Bij het afronden van de behandeling, berichten wij uw verwijzer over het verloop van de behandeling en de bereikte resultaten. Indien nodig hebben wij tussentijds contact met uw verwijzer, bijvoorbeeld in verband met medicatie of wanneer de behandeling tussentijds wijzigt. Heeft u liever dat de verwijzer geen (inhoudelijke) informatie van ons ontvangt, dan zullen wij dit uiteraard respecteren.

De huisarts is verantwoordelijk voor het medicatiebeleid binnen de Generalistische Basis GGZ en kan indien gewenst, altijd het specialisme en advies van een verpleegkundig specialist of psychiater inschakelen mocht er iets in uw situatie veranderen. U kunt dit bespreken met uw hoofdbehandelaar.

Aan het einde van de behandeling wordt met u doorgenomen hoe om te gaan met een eventuele terugval. U kunt zich uiteraard weer bij ons aanmelden via uw huisarts/verwijzer.

Zorg voor Uzelf werkt met verschillende online ondersteuningsmogelijkheden voor zorg op afstand (E-Health). U logt hiermee in een portal en krijgt daar filmpjes te zien, lees/schrijfopdrachten of andersoortige oefeningen of tips. E-Health kan bij veel soorten behandeling enorm helpen in het behalen van een goed resultaat. U bent niet verplicht om E-Health te gebruiken, dit wordt in samenspraak met u gedaan.

Ja, u kunt met Zorg voor Uzelf revalideren in uw eigen woonomgeving. Er wordt in overleg met de behandelend specialist of therapeut een zorgplan voor u opgesteld. Wij streven naar een zo spoedig en volledig mogelijk herstel. Hiervoor hebben wij een samenwerking met een gespecialiseerd zorgbedrijf.

Veranderingen in uw planning van de zorg kunt u doorgeven aan alle zorgverleners van Zorg voor Uzelf die bij u thuis de zorg komen verlenen. Ook kunt u tijdens kantooruren bellen naar ons kantoor of via ons contactformulier doorgeven. Graag horen wij wijzigingen uiterlijk 2 (twee) weken vooraf.

Het is mogelijk om bij Zorg voor Uzelf huishoudelijke ondersteuning te krijgen. Zorg voor Uzelf heeft een eigen zelfsturend team met huishoudelijke medewerkers.

Vanwege verplichtingen die de zorgverzekeraar stelt, zijn wij verplicht te werken met een ROM (Routine Outcome Monitoring) vragenlijst (voor de start van de behandeling en na afloop) en de behandelovereenkomst. Na het einde van de behandeling krijgt u  van ons ook een klanttevredenheidsvragenlijst toegestuurd. De ROM-scores kunnen worden gebruikt om uw behandeling meer gericht te maken en om te kunnen leren van onze interventies.  De klanttevredenheidsonderzoeken gebruiken wij om onze dienstverlening continue te verbeteren. Beide soorten vragenlijsten worden regelmatig door ons geëvalueerd. Ook kunt u na afloop van de behandeling een referentie over ons schrijven op ZorgKaartNederland.

Het is heel vervelend voor u dat er soms lange wachttijden zijn in de geestelijke gezondheidszorg.

Veel cliënten van ons hebben baat bij het alvast volgen van één of meerdere online E-Health modules. U kunt zich daarvoor gratis aanmelden, eventueel kan uw behandelaar later verder gaan met de e-health als ondersteuning voor uw behandeling bij ons

Veelgestelde vragen over verwijsbrief

Een verwijsbrief  van uw (huis)arts heeft u altijd nodig voor uw eerste afspraak. Achteraf een verwijsbrief regelen is helaas niet mogelijk om voor vergoeding van uw zorg in aanmerking te komen.

Een verwijsbrief heeft een geldigheidsduur van 9 (negen) maanden na uitgifte. Meldt u zich niet binnen een half haar aan voor zorg, dan moet u terug naar de huisarts.

Als uw huisarts u geen verwijsbrief wilt uitschrijven voor een specialist, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Deze kan bemiddelen tussen u en uw huisarts.

U hebt voor een second opinion een verwijsbrief nodig van uw huisarts of behandelend arts. Controleer bij de verzekeringsmaatschappij als  de kosten worden vergoed,  voordat u second opinion gaat aanvragen.

Op uw verwijsbrief staat omschreven of de verwijzing is voor Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ.  Bij Basis GGZ  kunt u terecht voor de behandeling van lichte psychische klachten waarbij het dagelijks functioneren nauwelijks wordt beperkt.  De Gespecialiseerde GGZ is voor behandeling van meer ernstige psychische klachten, waarbij de problematiek het dagelijks functioneren ernstig beperkt. Uw verwijzing is alleen geldig voor het type zorg dat vermeld staat in de verwijsbrief en wordt bepaald door uw (huis)arts.